Gwiazda Shelmy

Regulamin

Regulamin konkursu ,,Gwiazda Shelmy’’

 

 • 1 [postanowienia ogólne]
 1. Organizatorem konkursu „Gwiazda Shelmy” (dalej: „Konkurs”), jest Partner in Pet Food Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Szamocka 8, 01-250 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000126519, NIP: 542-23-77-014 (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagrody jest Partner in Pet Food Poland S.A.. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Szamocka 8, 01-250 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126519, posiadający numer NIP: 542-23-77-014 (dalej: „Fundator’”).
 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie Organizatora znajdującej się pod adresem www.gwiazdashelmy.pl (dalej: „Strona”).
 6. Konkurs trwa od dnia 11.09.2023 roku od godz. 12:00 do 17.12.2023 roku do godz. 00:00.
 • 2 [warunki uczestnictwa w Konkursie]
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

3) przestrzega postanowień Regulaminu.

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie:

1) dokonuje zakupu dowolnego produktu marki Shelma (karma sucha 750g, 12-pack saszetek 12x85g, 4-pack saszetek 4x85g, saszetki 85g, pasztety 100g, przysmaki 15g i 60g, wszystkie produkty w dowolnym wariancie smakowym);

2) wypełnia formularz zgłoszeniowy na Stronie, w którym:

 1. a) dzieli się swoją opinią i spostrzeżeniami po wprowadzeniu karmy Shelma do diety kota;
 2. b) załącza zdjęcia kota z karmami Shelma;
 3. c) akceptuje regulamin i warunki konkursu.
 4. d) załącza informacje niezbędne do wysyłania Nagrody takie jak: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi.
 6. Zgłoszenie nie może naruszać dobrych obyczajów, a w szczególności nie może:

1) promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

2) zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);

3) zawierać oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) podmiotów trzecich;

4) naruszać wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich;

5) naruszać renomy Organizatora;

6) przedstawiać produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub substancji, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 • 3 [zasady Konkursu]
 1. Zgłoszenia konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w §2 ust. 2 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń dostarczonych mu w inny sposób.
 2. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń Uczestników, którzy nie spełnili innych warunków określonych w §2 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:

1) wysłali zgłoszenie:

 1. a) naruszające przepisy prawa, Regulamin lub dobre obyczaje;
 2. b) mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę Organizatora;
 3. c) promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 4. d) zawierające oznaczenia (w szczególności znaki towarowe) podmiotów trzecich;
 5. e) przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe lub substancje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
 6. f) zawierające treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmy);
 7. g) naruszające wizerunek osób trzecich;
 8. h) do którego nie przysługują im autorskie prawa majątkowe i osobiste.
 9. i) które w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 10. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o w/w przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu.
 • 4 [Jury Konkursu i Nagroda]
 1. Organizator powołuje jury konkursu (dalej: „Jury Konkursu”).
 2. Jury Konkursu podczas każdego miesiąca trwania konkursu dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagrody.
 3. Nagrody zostaną przyznane za najciekawsze zgłoszenia.
 4. Jury Konkursu wyłoni co miesiąc jednego zwycięzcę Konkursu (,,Gwiazdę Shelmy’’) i przyzna wyróżnienia.
 5. W Konkursie co miesiąc zostaną przyznane następujące nagrody:

1) Nagroda dla Kota Miesiąca (ilość: 1) – drapak dla kota i zestaw karm Shelma.

2) Nagroda wyróżnienia – zabawka dla kota oraz przysmak lub saszetka Shelma. Liczba wyróżnień przewidziana na jeden miesiąc ograniczona.

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem e-maila. Publiczna informacja o zwycięzcy Konkursu (Nagroda dla Kota Miesiąca) zostanie również umieszczona na Fanpage’u marki na portalu Facebook: www.facebook.com/shelmapolska/
 2. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Za wysyłkę Nagrody odpowiada Organizator. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub kurierem w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.
 4. Wysyłka Nagrody odbywa się tylko na terytorium Polski.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagród z przyczyn dotyczących Uczestników nagrodzonych, takich jak podanie błędnego adresu lub nieodebranie przesyłki.
 • 5 [prawa autorskie]
 1. Uczestnik przesyłając w Formularzu swój komentarz oraz zdjęcie konkursowe oświadcza, że jest autorem opublikowanego przez niego komentarza i zdjęcia, a jego zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Przesłanie w Formularzu komentarza i zdjęcia lub filmu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnie na rzecz Organizatora niewyłącznych, nieograniczonych czasowo i terytorialnie licencji upoważniających do korzystania z przesłanego przez Uczestnika Konkursu materiału na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
 3. Licencja jest udzielana na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo korzystania ze zdjęć konkursowych w dowolnych celach, w tym także w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Zdjęcie konkursowe może zostać opatrzone logiem Organizatora i w takiej formie może być następnie eksploatowane.
 2. Organizator ma prawo upoważnić inne osoby do korzystania ze zdjęć konkursowych w zakresie uzyskanej licencji.
 3. W przypadku, gdy zdjęcie konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z tego wizerunku.
 4. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób i w każdym celu. W szczególności w/w wizerunek może być rozpowszechniany w celach marketingowych lub reklamowych, w tym przez publikację zdjęcia konkursowego na profilach społecznościowych Organizatora oraz jego stronach internetowych.
 5. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń.
 6. Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek innej osoby, Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego, oświadcza, że uzyskał od tej osoby zgodę na korzystanie z jej wizerunku na zasadach określonych w ust. 3-8. W przypadku skierowania przez taką osobę roszczeń lub żądań w stosunku do Organizatora, Uczestnik, który wykorzystał wizerunek takiej osoby, będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi szkody, którą ten poniósł w związku ze zgłoszonymi roszczeniami lub żądaniami. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o każdym przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią w/w roszczeń lub żądań.
 • 6 [dane osobowe]
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora jest Karolina Lehmann (adres korespondencyjny: ul. Szamocka 8, 10-748 Warszawa, e-mail: klehmann@ppfeurope.com). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 5. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

6.1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

6.2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

6.3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 • 7 [postanowienia końcowe]

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres Partner in Pet Food Poland S.A, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa z dopiskiem „Gwiazda Shelmy’’.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Konkursu lub unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy żaden z przesłanych Formularzy nie spełni warunków niniejszego regulaminu.
 4. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2023 r.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.gwiazdashelmy.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. View more
Mój kot chce ciasteczka!